• Create all K8S components in the project folder
  • Create a new project on Google Cloud
  • Link a billing account to the created project, next steps will be handled inside this project
  • Go to Compute →Kubernetes Engine and enable billing (KE charges money!)
  • Create a new cluster inside KE
  • Install Google Cloud to Travis Virtual Machine
sudo: requiredservices:- dockerbefore_install:- curl https://sdk.cloud.google.com | bash > /dev/null;- source $HOME/google-cloud-sdk/path.bash.inc- gcloud components update kubectl- gcloud auth activate-service-account --key-file service-account.json
  • Create a new Service Account on Google Cloud 👉 IAM →Service Accounts

— —

— —


Problem:

We want to use always latest image from docker hub but since we have the same tag for our deployment description, kubernetes won’t pull newest image from docker hub

TLDR Solution;

Use two tags when you are generating a new image;

  1. :latest
  2. :SHA, comes from latest github commit’s unique id
SHA=$(git rev-parse HEAD)docker build -t USERNAME/IMAGE_NAME:latest -t USERNAME/IMAGE_NAME:SHA ./client/Dockerfile ./client

Let’s say we have a kubernetes deployment which was declared like this:

Take a closer look at line 18. This is the place where we’re telling our deployment to use multi-client image. If we don’t specify any specific…


In this article, we’ll walk through a little journey on how Dockerfile generates an image. It’s not going to be about the basics of Dockerfile. You and I will try to understand what is going on under the hood when we build an image from Dockerfile.

Before going through that journey, let’s put some weapon into our arsenal:

Image: Single file that contains dependencies and configurations required to run a program

Container: Running instance of an image

Let’s create a simple image

We’re going to create a simple and not that meaningful Dockerfile.

# Step 1: Specify base image
FROM alpine
# Step 2: Download…


TLDR;

Image: Single file that contains dependencies and configurations required to run a program

Container: Running instance of an image

Probably you’ve heard these terms a lot when you’re looking for resources to grasp how docker works. When it comes to understanding what is an image, we can imagine that it’s a file that contains all the information about the program. But it’s not easy to understand what is container and how it really works. In this article, you and I will discover what a real container is.

How do programs work onto Operating System?

Before diving into the container concept, we should first understand how programs…


Richard Dawkins, Darwin’in evrim teorisini genetiğin bulgularıyla açıklar ve evrimin biriminin, yani canlıda evrimleşen şeyin genler olduğunu söyler. Gen nesiller boyu kendini kopyalayabilen bütünlüklerdir, yani eşleyicilerdir. Bedenle ilgili veriler genlerde saklıdır ve gen bencildir; yalnızca kendini çoğaltmak ve hayatta kalmak ister. Buna göre bütün biyolojik varlığımız genlerden kaynaklanır ama kültürü ve kültürel çeşitliliği sadece genlerle açıklayamayız. Dawkins’e göre kültürü de kodlayan, tıpkı genler gibi bencil olan ve kendini sürekli çoğaltmaya çalışan “mem”ler vardır.

Dawkins ‘Gen Bencildir’ adlı kitabında şu soruyu sormuştur: Ya fikirler de, tıpkı organizmalar gibi, çoğalıp, mutasyon yoluyla farklılaşıp, evrimsel bir süreçten geçiyorsa? Tıpkı organizmaların bulundukları yaşam alanlarına…


Büyük veri ile ilgili problemleri anlamak istiyorsak bunların başında Hadoop Dağıdık Dosya Sistemi yani Hadoop Distributed File System (HDFS) gelir. Bu yazıda neden HDFS gibi farklı bir dosya sistemine ihtiyaç duyulduğunu göreceğiz.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki eğer şu anda bu yazıyı okuyorsanız zaten hali hazırda bir dosya sistemi kullanıyorsunuz demektir çünkü bir depolama cihazının kullanılabilir olması için mutlaka bir dosya sistemi türünü kullanması gerekir. Peki neden bilgisayarlar dosya sistemi kullanır?

Kağıt parçaları vs Kitap

Bir konu düşünelim ve bu konu hakkında iki kişinin elinde iki farklı türde kaynak olsun. Birincisi bu konuyu parçalar halinde kağıtların içinde ikincisi ise bir kitap içinde barındırıyor olsun…


Öğrenmek, iki nöron arasında elektriksel sinyal geçişinin başarılı olması demektir. İki nöronu birbirine ne kadar sağlam bağlarsak o bilgiye bir sonraki seferde erişmemiz o kadar kolay olur. Bir bilgiyi kafamıza kazımak için defalarca tekrar etme sebebimiz de budur. Nöronlar arasındaki bağlantı ne kadar fazla ise öğrenilen şeyin beyindeki yeri o kadar sağlam olur.

Diyelim ki hiç yapmadığınız bir işi yapacaksınız. O işe başladığınız zaman bağlantılı nöron sayısı çok az olduğu veya hiç olmadığı için öğrenme süreci size zor gelecektir. Bu yüzdendir ki bir işe başlamak o işi ilerletmekten daha zor bir hal alır.

Düşünce ve davranışlarımızı etkileyen tek şey yalnızca…

Orhan Örs

Full Stack Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store